Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Ozzlesdogfood.com 

Wij adviseren je alvorens je een bestelling bij Ozzlesdogfood.com plaatst, de Algemene Voorwaarden goed door te lezen. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je altijd contact met ons opnemen, bij voorkeur per e-mail. 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

7. Dag: kalenderdag;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam:  Ozzle’s Passion h.o.d.n. Ozzlesdogfood.com
Adres:  Verlengde Baan 4
Postcode:  8256 HB Biddinghuizen  
Plaats:  Biddinghuizen 
Telefoon:  0321-332 332 | Whatsapp 06-105 31 214 

E-mail:  [email protected] 
KvK-nummer  57888345 
Btw nr.  NL001594863B75 

Ozzlesdogfood.com wordt vertegenwoordigd door B. Bouwland. 


ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ozzlesdogfood.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ozzlesdogfood.com en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Ozzlesdogfood.com zijn in te zien en zijn op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke manier van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo juist mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Daar waar het natuurlijke producten betreft kunnen deze afwijkingen vertonen in afmeting, vorm en/of kleur. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  » de prijs inclusief belastingen;
  » de eventuele kosten van aflevering;
  » de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  » het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  » de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  » de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waar binnen Ozzlesdogfood.com de prijs garandeert;
  » de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  » of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  » de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ozzlesdogfood.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ozzlesdogfood.com is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ozzlesdogfood.com passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Ozzlesdogfood.com daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Ozzlesdogfood.com kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ozzlesdogfood.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Ozzlesdogfood.com zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

1]  het bezoekadres van de vestiging van Ozzlesdogfood.com waar de consument met klachten terecht kan;
2]  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3]  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4]  de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Ozzlesdogfood.com deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5]  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6] In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht  Bij levering van producten:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. 
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. 
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd, met dien verstande dat het product reeds terug ontvangen is door Ozzlesdogfood.com of er een sluitend bewijs van complete terugzending kan worden overlegd. 
Alleen de kosten van retourzending van uw adres naar ons zijn voor uw eigen rekening. Indien u slechts een deel van uw bestelling wenst te retourneren crediteren wij slechts het geretourneerde product. De verzendkosten worden in dit geval niet gecrediteerd. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product ongeopend en onbeschadigd met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden.  
U dient hiertoe gebruik te maken van het formulier voor herroeping, welke u bij de orderbevestiging is toegezonden, u kunt het eventueel ook hieronder downloaden. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u contact met ons opnemen via [email protected].  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden  

ARTIKEL 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Ozzlesdogfood.com kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. 
De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Ozzlesdogfood.com dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden omdat het vers- of diepvriesproducten zijn
b. die snel kunnen bederven of verouderen of een beperkte THT (ten minste houdbaar tot) datum hebben die korter is dan 6 maanden na levering
c. die door Ozzlesdogfood.com tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
d. die duidelijk persoonlijk van aard zijn en/of speciaal voor de consument zijn samengesteld, gefabriceerd of besteld (maatwerk) 


3. De juistheid van het gedoseerd en gepast toedienen van de producten aan hond of kat is ten alle tijde de verantwoordelijkheid voor de consument. Indien de consument hier vragen over heeft kan men contact opnemen met de ondernemer, bij voorkeur via email of contactpagina. Schade welke door onjuiste dosering of toediening wordt veroorzaakt kan nimmer verhaald worden op de ondernemer. 

ARTIKEL 8 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig. 

2. In afwijking van het vorige lid kan Ozzlesdogfood.com producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Ozzlesdogfood.com geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, doch exclusief verzend- of bezorgkosten. Voor het aanvaarden van het aanbod wordt de totaalprijs inclusief verzend- of bezorgkosten via de website gecommuniceerd. 

4. Indien er in het afrekenproces gebruik gemaakt wordt van een kortingscode kan er slechts 1 kortingscode per bestelling verrekend worden. 

ARTIKEL 9 - Conformiteit en Garantie

1. Ozzlesdogfood.com staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.  De afbeeldingen van de producten geven een zo natuurgetrouwe weergave van het product, doch het geleverde product kan enigszins afwijken in vorm, kleur of afmeting daar waar het natuurlijke producten betreft zoals snacks en/of diepvriesproducten. Omdat Ozzlesdogfood.com natuurlijke producten aanbiedt welke zo min mogelijk bewerkingen ondergaan en welke geen kunstmatige toevoegingen bevatten kan het soms gebeuren dat er ongedierte zoals larfjes, spek kevertjes of soortgelijk in de natuurlijke snacks aanwezig zijn. Ozzlesdogfood.com zal echter alles in het werk stellen om dit te voorkomen maar door de hoedanigheid van de producten is het helaas niet altijd te vermijden.  

2. Een door Ozzlesdogfood.com, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Ozzlesdogfood.com kan doen gelden.

ARTIKEL 10 - Levering en uitvoering

1. Ozzlesdogfood.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering of bezorging geldt het adres dat de consument aan Ozzlesdogfood.com kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Ozzlesdogfood.com geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ozzlesdogfood.com het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ozzlesdogfood.com  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ozzlesdogfood.com  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Ozzlesdogfood.com bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 11 – Betaling

1. De consument kan bij Ozzlesdogfood.com betalen via IDEAL, SOFORT (Duitsland), MR.CASH (Belgie), PAYPAL, bankoverschrijving, PIN of contant.
 
IDEAL is een veilige vorm van internetbankieren waarbij de consument tijdens de bestelling naar de internetbankieren site van zijn bank wordt geleid. In de vertrouwde omgeving van de bank kan de consument de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de consument een bevestiging van zijn bank heeft ontvangen dat de bestelling is betaald keert de klant terug naar de website van Ozzlesdogfood.com 
IDEAL betalingen zijn bij Ozzlesdogfood.com altijd gratis. Op de speciale betaalpagina ziet u welke extra kosten er zijn verbonden aan de diverse betaalmethoden. 

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5. De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Ozzlesdogfood.com in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatighedenARTIKEL 12 – Bezorg condities 
 
  » Minimum ordergrootte bedraagt 10 kg
  » Vers- en diepvries goederen worden door ons bezorgd met een ingehuurde transportdienst
  » Bezorging van vers- of diepvriesgoederen kan niet gecombineerd worden met andere producten 
  » Bestellingen worden bij afwezigheid niet voor de deur achtergelaten (tenzij hier afspraken over zijn gemaakt).
  » Bestellingen worden tot aan de voordeur afgeleverd, doch uitsluitend op de begane grond. 
  » Bent u -of een vertegenwoordiger-  op de overeengekomen tijd niet aanwezig op het door u opgegeven adres dan wordt de bestelling retour genomen. Vervolgens wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt.  Zowel de kosten van de eerste als de daarop volgende levering(en) worden bij u in rekening gebracht. 

»De in artikel 12 genoemde condities zijn alleen van toepassing indien er sprake is van bezorging. Voor actuele informatie hieromtrent raadpleeg de website bij https://www.ozzlesdogfood.com/service/bezorgen/ 


 ARTIKEL 13 – Klachtenregeling

1
. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


ARTIKEL 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Ozzlesdogfood.com en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »